تزریق چربی

تزریق چربی نوعی پیوند سلولی است که جهت حجم دهی گونه ها، چانه، شقیقه ها، پشت دستها، زاویه فک ها و باسن کاربرد دارد.

ژنیتال

دست

تزریق چربی صورت

تزریق چربی به باسن