Patients
Healthcare Professionals

Dr. Mafazi

تزریق چربی ، زیبایی و جوانی را به پوست شما می بخشد.

تزریق چربی، زیبایی و جوانی را به پوست شما می بخشد.

اگر در پی لومپکتومی برای سرطان پستان دچار نقص سینه شده اید، تزریق چربی یک روش بسیار موثر برای پر کردن این نقایص است. در حقیقت پیوند چربی گزینه ای برای بازسازی کامل سینه بعد از ماستکتومی محسوب می شود. با این حال، برای دستیابی به حجم کافی سینه، فرآیند چند مرحله ای وجود دارد […]